Kars Haberlerim

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Ekonomi
  4. »
  5. Şirketlere zelzele vergisi geliyor! 22 bin mükellefi kapsıyor

Şirketlere zelzele vergisi geliyor! 22 bin mükellefi kapsıyor

SoleKinG SoleKinG -
8 0

Kamu alacaklarının tekrar yapılandırılmasına ait Kanun Teklifi Meclis Genel Konseyi’nde ele alınıyor.

Teklife, depremzedelerin acil muhtaçlıklarının karşılanması ve bölgenin tekrar inşası gayesiyle kurumlardan tek seferlik ek vergi alınmasına ait husus eklendi.

Kurumlar vergisi mükellefleri tarafından 2022 yılına ait kurumlar vergisi beyannamesinde gösterilmek suretiyle, kurum çıkarından indirim konusu yapılan istisna ve indirim fiyatları ile indirimli kurumlar vergisine tabi matrahları üzerinden, devir karı ile ilişkilendirilmeksizin yüzde 10 oranında; kurumlar vergisi istisnaları ile yurtdışından elde edilen ve en az yüzde 15 oranında vergi yükü taşıdığı tevsik edilen istisna çıkarlar üzerinden ise yüzde 5 oranında tek seferlik ek vergi alınacak.

22 bin mükellefi kapsayan ek vergi düzenlemesinden zelzeleden etkilenen 11 vilayet ile Sivas’ın Gürün ilçesindeki kurumlar vergisi mükellefleri muaf tutulacak.

Hesaplanacak ve bu verginin birinci taksiti kurumlar vergisinin ödeme mühleti içinde, ikinci taksiti bu süreyi takip eden dördüncü ayda ödenecek.

Hesaplanan kelam konusu vergi, sarfiyat ve indirim olarak dikkate alınmayacak; kurumlar vergisi, süreksiz vergi ve tevkif suretiyle kesilen vergiler ile varsa yurt dışında ödenen vergiler dahil hiçbir vergiden mahsup edilmesine imkan tanınmayacak.

Söz konusu verginin, birinci taksiti kurumlar vergisi ödeme mühleti içinde, ikincisi ise bu süreyi takip eden dördüncü ayda olmak üzere iki taksitte ödenecek.

Tam mükellef kurumlardan elde edilen risturn istisnası, bağış ve yardımlar üzere birtakım istisna ve indirimler kapsam dışında tutulacak ve ek vergi kapsamına girmeyen mükellefler belirlenecek.

ELİTAŞ: EK VERGİ İHDAS EDİLMİŞTİR

AK Parti Küme Başkanvekili Mustafa Elitaş, Twitter’daki hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“Genel Konseyde görüşülmekte olan 2/4901 temel numaralı Birtakım Alacakların Tekrar Yapılandırılması ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun Teklifinin kabul edilen 10 uncu unsuruna eklenen (27) numaralı fıkra kararı ile ek vergi ihdas edilmiştir.

Asrın felaketi olan milletçe hepimizi derin hüzne sokan zelzele afeti sonrasında genel hayatı olumsuz etkileyen koşulların ortadan kaldırılması ve afetzede vatandaşlarımızın acil muhtaçlıklarının karşılanması ve bölgenin tekrar inşasına kaynak sağlamak gayesiyle tek seferlik ek vergi ihdas edilmiştir.”

TEKLİFE EKLENEN ÖTEKİ MADDELER 

Kahramanmaraş merkezli sarsıntıların oluşturduğu tesirler dikkate alınarak Vergi Tarz Kanunu kapsamında yapılacak müracaatların ve ödenecek taksitlerin müddetleri birer ay uzatılacak.

Mücbir sebep hali ilan edilen vilayetlerdeki dairelere borçlu olanlar, zorlayan sebebin sona erdiği tarihi izleyen ayın sonuna kadar başvuracak ve ödemelerini bu süreyi takip eden aydan başlamak üzere belirtilen müddet ve formda yapacak.

Depremden kendisi, eşi, çocuğu yahut anne ve babası etkilenen hizmet erbabına, patronlar tarafından 6 Şubat-31 Temmuz 2023 tarihlerinde mevcut fiyat, prim, ikramiye üzere ödemelerine ek olarak yapılan birebir yardımlar ile 50 bin lirayı geçmeyen nakdi yardımlar prime temel yarara dahil edilmeyecek. Bu yardımlar üzerinden gelir vergisi ve damga vergisi alınmayacak.

Depremden etkilenen vatandaşlara, sahibi oldukları konutları ikamet hedefiyle bedelsiz olarak tahsis eden konut sahipleri için emsal kira bedeli uygulanmayacak.

Depremde vefat edenlerin mirasçılarına, sigorta ve emeklilik şirketlerince ve Ferdî Emeklilik Sistemi’nden (BES) yapılan ödemelerden gelir vergisi tevkifatı yapılmayacak.

Depremde ölenlerin mirasçılarına veraset yoluyla intikal eden mallar ile bunların eşine, çocuklarına, anne ve babasına patronlarca yapılan yardımlar, veraset ve intikal vergisinden istisna tutulacak. Bu biçimde gerçekleşen intikaller nedeniyle veraset ve intikal vergisi beyannamesi verilmeyecek, ilişik kesme dokümanı aranmayacak.

Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Metot Kanunu kararlarına nazaran tutulması, koruması ve ibrazı mecburi olan defter ve evrakları zelzelede zayi olan mükelleflerin, zayi evrakı için yetkili mahkemeye müracaat müddeti 31 Temmuz 2023’e kadar uzatılacak. Bu evrakın vilayet yahut ilçe yönetim heyetlerinden alınabilmesine imkan sağlanacak. Yeni defter açılışları kolaylaştırılacak ve yeni defterlerin tasdiki süreçlerinde noter harcı ve noterlik fiyatı alınmayacak.

Deprem nedeniyle zorlayan sebep hali ilan edilen yerlerde faaliyet gösteren şahıslarla iktisadi ve ticari ilgisi bulunan mükelleflerin alacaklarının tahsilinde ortaya çıkan zorluklar nedeniyle kuşkulu alacak karşılığı ayrılması ile ilgili koşullar hafifletilecek.

Mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki ticari işletme, ticaret şirketleri ve şubelerin zelzele nedeniyle ticaret sicili müdürlüklerinde gerçekleştirecekleri süreçlerde, 31 Temmuz 2023’e kadar harç ve bu süreçlere bağlı fiyat ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ilan fiyatı alınmayacak.

Mücbir sebep hali ilan edilen yerlerde zelzeleden ziyan gören esnaf ve sanatkarların ekonomik faaliyetlerine devam etmelerine katkıda bulunmak için 31 Temmuz 2023’e kadar, esnaf sicil müdürlüklerinde yapacakları tescil, terkin, tadil, sicil tasdikname süreçlerinden harç ile sicil gazetesi ilan fiyatı alınmayacak.

Depremde yıkılan yahut ağır hasar gören binalar ile kullanılamaz duruma gelen taşıtlara ait vergi ve katkı hisseleri ile varsa bu alacaklara ait feri alacakları terkin edilecek. Taşıtlar üzerindeki vergi dairelerince konulan hacizler kaldırılacak.

Kaynak: Haber7

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir